Loppersum Vooruit 2018-2022 duidelijk, direct en dichtbij!   

Download

Algemeen bestuur

Loppersum Vooruit wil duidelijk, direct en dichtbij zijn voor u als inwoner van onze gemeente. Dat betekent inspraak voor inwoners rechtstreeks met het College en Raadsleden. In openbare dorpsrondes kunnen spreken over zaken die in en voor uw dorp van belang zijn.

Taken die de gemeente niet alleen kan uitoefenen worden in DAL(Delfzijl, Appingedam en Loppersum) -verband opgepakt. In veel gevallen heeft deze samenwerking binnen de regio al tot de gewenste resultaten geleid. Wij vinden dat we deze samenwerking verder moeten door ontwikkelen. Echter, bij deze samenwerking moet altijd naar de belangen van onze inwoners worden gekeken.

Een persoonlijke, klantgerichte ondersteuning van het personeel op het gemeentehuis. Aandacht voor problemen van inwoners en hiervoor duidelijke oplossingen aandragen. Loppersum Vooruit vindt dat er in de informatievoorziening een nog verdere professionaliseringsslag moet plaatsvinden waardoor de afstand tussen de bewoners en gemeentelijke besluitvorming verder kan worden verkleind.

De gemeentelijke herindeling staat binnenkort voor zijn verdere concretisering. Wij vinden dat er voor de komende jaren een duidelijk coalitieakkoord moet komen met daaraan gekoppeld  een duidelijke bestuurlijke planning. Loppersum Vooruit kiest voor DAL, een robuuste gemeente die alle plattelandskenmerken wil behouden en voor de werkgelegenheid mede kan bouwen op de industrie bij Delfzijl.

 

Gaswinning

Loppersum Vooruit gaf, acht jaren terug, als enige partij al aan dat de lusten en de lasten van de gaswinning voor de Inwoners volledig uit evenwicht zijn. Daarnaast dient de schadeafwikkeling en versterkingsprogramma veel sneller te worden afgerond. De huidige handelswijze van de CVW/NAM bestaande uit discussiëren, traineren en frustreren moet veranderen. Ruimhartig vergoeden van de directe (constructie) schade en compensatie van de waardedalingen van de woningen is de opdracht. Daarnaast moet er gekeken worden naar alternatieve maatregelen zodat we zonder Groninger aardgas kunnen. Tevens wil Loppersum Vooruit zich hard maken om gevolgklachten zoals fysieke of psychische klachten als gevolg van de mijnbouwactiviteiten vergoed te krijgen. Ondersteuning van de inwoners die door de bomen het bos niet meer zien in de fysieke en papieren afwikkeling en bij de mengelmoes aan instanties.

 

Openbare orde en veiligheid

Loppersum Vooruit vindt dat u veilig moet kunnen leven in onze gemeente. Wij willen dat u zich veilig voelt en ook daadwerkelijk veilig bent.

Er dient regelmatig overleg met de veiligheidsdiensten te zijn. Deze regelmatige afstemming heeft geresulteerd in een goed functionerend en goed ingericht burgernet.  Dat moet zo blijven!. Bureaucratie dient zo ver mogelijk te worden teruggedrongen. Door vermindering en vereenvoudiging van regels en vergunningstelsels weten onze inwoners waar ze aan toe zijn. Op basis van deze regels moet handhaving eenvoudig kunnen plaatsvinden. De handhaving moet verlost worden van politieke belangen. De gemeenteraad dient kennis te nemen van aangeleverde burgerklachten en na te gaan of er voldoende door het bevoegd gezag wordt gehandhaafd. Wij willen in de dorpen ledverlichting voor de veiligheid van onze inwoners. Geen donkere straten en stegen meer. Eveneens willen wij verdergaande veiligheid op en rondom het spoor.

 

Onderwijs

Loppersum Vooruit pleit voor de huidige omvang aan basisonderwijs in de diverse dorpen.  De kwaliteit van het onderwijs dient daarbij centraal te staan. Politieke invloed hierop is gewenst met daarbij een betere toetsing op werking van en uitvoering door de Stichting Marenland en Stichting Noordkwartier. Wanneer er onverhoopt toch scholen moeten sluiten dan dient het leerlingenvervoer vanuit de gemeente te worden georganiseerd. Goed dat scholen op een locatie gesitueerd worden met daarin flexibele lokalen. Wij houden de voortgang van de nieuw te bouwen scholen goed in de gaten. De nieuwe “kiss&ride” zones dienen voor een betere veiligheid van de kinderen te zorgen. Loppersum Vooruit verliest de kleine scholen niet uit het oog voor behoud van onze plattelandsdorpskenmerken.  

 

Verkeer en vervoer

Loppersum Vooruit is geen voorstander van verkeer remmende maatregelen op doorgaande wegen. Zeker niet op kilometerslange, doorgaande wegen met een maximum van 30 kilometer per uur. De afstemming over de geldende maximumsnelheden dient over de gemeentegrenzen met de buurgemeenten eenduidiger te worden geregeld.

De gemeente  heeft een uitgebreid wegennet. Het onderhoud hiervan kost veel geld. Wij willen dat deze wegen, binnen onze mogelijkheden, goed onderhouden blijven. Schade die door een derde wordt veroorzaakt dient te worden verhaald op de veroorzaker. Verder dienen er ter vergroting van de veiligheid op smalle wegen met veel landbouwverkeer passeerstroken en-of vluchthavens te worden aangelegd net als bermbeton heeft dit een verkeersveiligheid verhogende functie. Wegen waar veel fietsverkeer plaats vind is een fietspad ter afscheiden van de weg voor de veiligheid van de fietsers van groot belang.

De mogelijkheden om in onze gemeente met het openbaar vervoer per bus te reizen zijn erg beperkt. Wij willen graag in discussie met de provincie om dit te verbeteren. Er dient aandacht voor te zijn om de dienstregelingen van bus en trein beter op elkaar af te stemmen. Ook dienen er grotere bussen en een extra treinstel  beschikbaar te zijn tijdens piekmomenten van woon-werk en leerlingenvervoer.

Op de (doorgaande)wegen dient de belijning en straatverlichting in orde te zijn ter verhoging van de veiligheid.  

 

Economie en werkgelegenheid

Wij pleiten voor behoud van het landelijke karakter van onze gemeente. Wij vinden dat we op het gebied van economie hierop kunnen en moeten inspelen. Loppersum Vooruit wil dat in onze gemeente toerisme en recreatie een belangrijk speerpunt blijft. Er liggen op dit gebied nog veel kansen, die wij graag willen oppakken.

Loppersum Vooruit wil onze ondernemers steunen. Wij zijn een voorstander van een revitalisering van bestaande bedrijventerreinen Nieuwe plannen dienen vooraf duidelijk te worden gecommuniceerd met de belanghebbenden. Horeca en detailhandel hebben de mogelijkheid om op iedere gewenste dag open te zijn maar dit blijft een vrije keuze. Er dient veel sneller een 5G netwerk uitgerold te worden binnen de gehele gemeente dus ook de buitengebieden! Dit ter bevordering van alle facetten waarin internet noodzakelijk is.

 

Financiën

De belastingen zijn de laatste jaren fors verhoogd. Opnieuw zijn ook dit jaar de belastingen, al is dat met mate, verhoogd. Dit terwijl de gemeente Loppersum als één van de gemeenten met de hoogste belastingdruk per inwoner bekend staat. Helemaal  in verhouding en afgezet tegen het huidige voorzieningenniveau. Waar mogelijk willen wij deze belastingdruk verlagen. Loppersum Vooruit wil een duidelijke en transparante begroting met daarin heldere en meetbare speerpunten. Bij de verantwoordingsdocumenten moet goed op deze speerpunten in worden gegaan. Er dient ook geïnvesteerde te worden om voorzieningen op peil te houden.

 

Cultuur en Sport

Loppersum Vooruit vindt, dat de gemeente cultuur- en sportbeoefening mogelijk moet maken en vooral ook moet stimuleren. Wij maken ons hard voor het in stand houden van de dorpshuizen en lokale verenigingen. Zij nemen een belangrijke plaats in binnen onze kernen. Met een steeds grotere inzet van de bewoners/vrijwilligers is het de taak van de gemeente nu voor voldoende ondersteuning te zorgen. Verenigingen (sport en cultuur) hebben een zeer belangrijke maatschappelijke en sociale functie in onze kernen. Fusies van verenigingen moeten niet opgelegd worden, maar dienen een initiatief van de verenigingen zelf te zijn. Wij vinden dat jeugd tot 18 jaar extra gestimuleerd moet worden om aan het verenigingsleven deel te (kunnen) nemen.  De ouderen hebben recht op ontmoetingsplekken als wel de mogelijkheid om zich goed te kunnen verplaatsen en te bewegen. Investeringen zien wij graag in het behoud van ons cultureel erfgoed. Voor de sport investeert Loppersum Vooruit in het aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld die voor verschillende doeleinde gebruikt kan worden. Evenementen en verschillende verenigingen moeten gebruik kunnen maken van dit multifunctioneel veld  

 

Sociale voorzieningen, zorg en maatschappij

Uitkeringen mogen een verplicht karakter hebben, Geen verdere bezuinigingen in de WMO of PGB en de jeugdzorg. Waar mogelijk één regisseur de gezin en individu ondersteund.

Loppersum Vooruit staat er voor, dat een ieder die ondersteuning, hulp of zorg nodig heeft, dit ook krijgt. Wij zien dit als een recht!  Dat de hulpvrager in ruil daarvoor binnen zijn/haar mogelijkheden “iets” terug doet (participatiebeleid) zien wij als positief. Dit kan zeker helpen om onze sociale banden te versterken en kan in het verlengde ook helpen mensen uit hun sociale isolement te halen en armoede te bestrijden. Vrijwilligerswerk en mantelzorg zal versterkt moeten worden. Voor de gemeente ligt hier een taak om dit te ondersteunen en te faciliteren. Bij de taak de sociale verbanden in de verschillende kernen te versterken is het erg belangrijk dat er korte lijnen met de gemeentelijke organisatie blijft bestaan. Zelfsturende teams zouden een antwoord kunnen zijn om de sociale kernen te versterken. Het blijft daarbij belangrijk dat er overzicht,  inzicht en betrokkenheid is bij het gehele gebied.

Daarbij zijn onze vrijwilligers van onschatbare waarde. Wij vinden het daarom belangrijk hen zoveel mogelijk te ondersteunen!

 

Milieu en Duurzaamheid

Wij zijn trots op het landelijke karakter van onze gemeente. Wij willen dit karakter graag behouden. Loppersum Vooruit vindt dat de milieuvergunningen moeten worden nageleefd. De controle hierop moet goed en consequent zijn. Als uitgangspunt geldt dat de vervuiler betaalt. Vervuilende uitstoot boven de vastgestelde normen dient met praktische regels en handhavingsbeleid te worden aangepakt.

Loppersum Vooruit is een voorstander van duurzaamheid. Wij vinden dat wij onze inwoners en bedrijven moeten informeren over de mogelijkheden en dit ook zo veel mogelijk moeten stimuleren. We stellen voor onderzoek te doen welke dorpen volledig kunnen worden aangesloten op een duurzaam energie-neutraal-net middels zonnepanelen en windenergie. De gemeente Loppersum zou daarbij het voorbeeld kunnen zijn voor heel Nederland. Daarmee zet de gemeente zich op een uitermate positieve manier op de kaart en kan dit gebied weer aantrekkelijk worden om te gaan wonen.

Met het oog op de toekomst zullen duurzame initiatieven verder uitgewerkt moeten worden. Loppersum Vooruit is voorstander van het stimuleren van soortgelijke initiatieven en vindt dat de lokale overheid hierbij ook een belangrijke en stimulerende taak heeft. Duurzame initiatieven moeten onderzocht en uitgewerkt worden. Daarnaast dienen koppelkansen met de versterkingsoperatie voorrang krijgen. Op dit gebied is nog veel winst te behalen en wij willen graag dat gemeente Loppersum energie-neutraal koploper wordt.

 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Loppersum Vooruit staat voor een vlotte vergunningsverstrekking en duidelijke regels over wat wel en wat niet mag. Experimenteren met welstandsluw bouwen zien wij als een aanvulling om de krimp om te zetten naar groei van deze prachtige gemeente. Particuliere bouwinitiatieven dienen waar mogelijk gesteund. Wij vinden wel dat deze initiatieven binnen de kern moeten passen.  Elk van onze kernen heeft een eigen identiteit en moet dat ook behouden. Geen sloop van panden door opkoping van de Nam in dorpskernen.

Woningbouwcoöperaties dienen in het aanbod met name oog te hebben voor jongeren die zich in onze gemeente willen vestigen door het aanbieden van “goedkopere” huur- en koopwoningen . Ook ouderen moeten kunnen rekenen op levensloopbestendige woningen in hun eigen woonomgeving. Een evenwichtige verdeling in de kernen tussen jong en oud is belangrijk voor de sociale cohesie. 

 

Jongeren

Loppersum Vooruit vindt jongeren erg belangrijk. Wij benaderen jongeren positief en vinden dat zij eigen verantwoordelijkheden hebben en moeten houden. Het zou goed zijn stimuleringsprijzen voor jongeren toe te kennen aan jongeren, die zich structureel inzetten voor onze samenleving. Dit is een uitgelezen mogelijkheid om jongeren positief in de media te krijgen. Wij willen groei in de gemeente om de krimp tegen te gaan en daar zijn wij onze jongeren hard voor nodig.

 

De herindeling

De gemeentelijk toekomst staat vooral in het teken van de komende herindeling. Loppersum Vooruit zet daarbij in op een indeling samen met  Appingedam en Delfzijl.  Daarmee wordt een gemeente gecreëerd waarin het landelijk karakter de boventoon voert, Delfzijl is daarin een potentiële groeigebieden voor werkgelegenheid. Bij de samenvoeging zal de gemeenteraad de belangen van de inwoners van de huidige gemeente Loppersum, organisaties en verenigingen moeten waarborgen. Bij een grotere gemeente mag niet de samenhang tussen de dorpen verdwijnen. Financieel eisen wij ondersteuning van de Provinciale Staten nu de Eemshaven niet bij de gemeente gevoegd wordt. Daarnaast moeten wij waken voor de burgernabijheid. Bijvoorbeeld door een goede bereikbaarheid van het gemeentehuis of het in stand houden van het klantcontactcenter. 

 

Onze filosofie en houding

Loppersum Vooruit wil praktische en duidelijke politiek bedrijven. Wij willen in debatten duidelijke standpunten aanhouden in het belang van de inwoners en durven deze ook te verantwoorden aan onze inwoners.

Wij willen discussies voeren op basis van inhoud en niet met geld als het  belangrijkste argument. De waarde van kleine kernen is daarbij niet ondergeschikt aan die van de zogeheten kerndorpen.

 

 

Door Loppersum Vooruit behaalde “successen” de afgelopen vier jaren.

 • 1.     Meer aandacht voor de mijnbouwschade.
 • 2.     Strijden voor onafhankelijkere schadeafhandeling.
 • 3.     Het bijstaan van gedupeerde inwoners.
 • 4.     Structurele aandacht voor veiligheid op en rondom het spoor.
 • 5.     Actief vragen van burgers beantwoorden.
 • 6.     Vrije keuze tot openstelling op iedere dag in de week voor de horeca en detailhandel.
 • 7.     Geen grote G7 gemeente.
 • 8.     Het initiatief genomen in de herindeling
 • 9.     Strijden voor afschaffen van de hondenbelasting
 • 10.  Tegen de invoering van het gedifferentieerde afvaltarief
 • 11.  Nauw betrokken bij de fusie van Werkplein Fivelingo
 • 12.  Inzet en contacten met en voor inwoners uit alle dorpen binnen gemeente Loppersum.

Wij zijn duidelijk, direct aanspreekbaar en vooral dichtbij! 

In acht jaar uitgegroeid tot een jonge, volwaardige, dynamische en kritische politieke partij die het belang van uw dorp en haar inwoners voorop stelt !

DE KANDIDATENLIJST

Loppersum Vooruit